سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان سوری نژاد – دانشجوی دکتری شیلات، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا احمدی – دانشیار گروه دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به اهمیت بیواندیکاتوری موجودات کفزی و توانایی تعیین بار آلودگی منابع آبی، مطالعه حاضر با هدف بررسی کمی و کیفی موجودات کفزی راسته Diptera و Trichoptera در بالادست و پایین¬دست ماهی¬سرای کرجبه منظور تعیین تأثیر خروجی آب ماهی¬سرا بر بار آلودگی پایین¬دست رودخانه کرج انجام گرفت؛ بدین منظور دو ایستگاه نمونه برداری در صد متری بالا¬دست و پایین¬دست ماهی سرا انتخاب گردید که ایستگاه بالا دست به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نمونه¬برداری¬ها در سال ۱۳۸۴ با فواصل زمانی ۲۰-۳۰ روز انجام شده و در هر نمونه¬برداری با استفاده از روش سنگ شویی، جمع آوری موجودات صورت گرفته و پس از فیکس شدن به آزمایشگاه جهت بررسی کمی و کیفی منتقل می شدند. در این نمونه¬برداری¬ها از راسته Dipteraخانواده¬های Chironomidae و Simulidae و جنس Liponeura و از راسته Trichoptera جنس های Hydropsyche و Rhyacophilaبه دست آمدند. با توجه به پردازش آماری داده¬ها، تفاوت معنی¬داری بین داده¬های ایستگاه بالا¬دست و پایین¬دستدر تاریخ¬های متفاوت نمونه¬برداری و همچنین در بررسی کلی گونه ها مشاهده نگردید (۰/۰۵> P). تحقیق حاضر مؤید این مطلب است که خروجی آب ماهی¬سرا تأثیر معنی¬داریبر بار آلودگی پایین¬دست رودخانه کرج ندارد.