سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وجیه السادات مرتضوی – دانشیار گروه ترمیمی و مواد دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علو
محمدحسین فتحی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
اله رحم مریدی – دندانپزشک دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تعمیر ترمیم های آمالگامی، یک روش ارزشمند، محافظه کارانه، سریع و ساده به جای تعـویض کامـل تـرمیم هـای آمالگامی که دچار شکست شد ه اند معرفی شده است . آماده سـازی هـای مختلـف سـطح مـی توانـد بـر اسـتحکام اتصال بین آمالگام تازه و قدیمی مؤثر باشد . هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر کـاربرد سیـستم چـسبنده و ایجـاد ناهمواری و خشونت سطح بر استحکام اتصال برشی بین آمالگام تازه و سخت شده بوده اسـت . تعـداد ۵۰ سـیلندر آکریلی تهیه و سپس درون هرکدام حفره ای استوانه ای به قطر ۶ mm و عمق ۲ mm تراش داده شـد . در ۱۰ نمونـه ( گروه اول یا کنترل ) حفرات با قرار دادن دای دو قسمتی به صورت یکپارچه تا ارتفـاع ۵ میلیمتـر بـالاتر از سـطح سیلندر و در ۴۰ نمونه دیگر، حفرهها با آمالگام هم سـطح سـیلندر پـر گردیـد . پـس از ۱۴ روز نگهـداری در آب گ روه تقسیم شدند . گروه دوم با ایجاد ناهمواری و خشونت سطح، گـروه سـوم بـا ۴ عدد نمونه دوم به ۴۰ ،۳۷ ° C استفاده از سمان و بدون ایجاد ناهمواری و خشونت سطحی، گروه چهارم با استفاده از سمان و ایجاد نـاهمواری و خشونت و گروه آخر بدون ناهمواری و خشونت سطح و بدون سمان، با استفاده از آمالگام تـازه بازسـ ازی شـدند . پس از یک هفته نگهداری در آب ۳۷ ° C ، استحکام اتصال برشی نمونههـا انـدازه گیـری شـد . میـانگین اسـتحکام برشی ( انحراف معیار ) گروه اول ( کنترل ) بر حـسب مگا پاسـکال برابـر؛ ۳۶ (۴/۸۰) ، گـروه د وم برابـر؛ ۳۱/۲۶(۲/۷) گروهسوم برابر؛ ۸/۰۷(۱/۳۴) ، گروه چهارم برابـر؛ ) ۱۳/۰۵ ( ۱/۸۳ و درگـروه پـنجم اتـصال برقـرار نـشد . آزمـونANOVAFتفاوت معنی داری بین تمام گروه ها نشان دادp<0/001 همچنـین آ زمـون دانکـن نـشان داد کـه بـین ) د گروهها به صورت دو به دو تفاوت معنی داری وجود دارد . نتایج این پژوهش مزیتی برای کاربرد سـمان پاونایـا جهت افزایش استحک ام اتصال نشان نداد . البته با توجه به نتایج ایجاد ناهمواری و خـشونت سـطح و مقایـسۀ آن بـا گروه کنترل، هنگامی که تعمیر آمالگام در طرح درمان یک ترمیم پیش بینی می شود، خشن کردن سطح میتواند به عنوان روش مناسب پیشنهاد گردد .