سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالمجید فدایی – مربی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشکده بهداشت دانش
محمدرضا زاهدی – مربی گروه بهداشت محیط و ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکر

چکیده:

روش غالب زندگی در جامعه مسئله اصلی در ارتقاء سلامت است زیرا موجب تقویت الگوهای رفتاری می شود که برای همه منفعت آمیز یا مضر است و ارتقاء شیوه زندگی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده سلامت انسان است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر آموزش بر شیوه های سالم زندگی در مناطق روستایی چهارمحال و بختیاری است روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی است که با روش نمونه گیری تصادفی سیتماتیک بر روی دو گروه ۸۰ نفری شاهد و مورد انجام شد که ابزار مورد مطالعه پرسشنامه پایه ای در زمینه شاخص های سلامت به تعداد ۵۱ سؤال در سه حیطه آگاهی، نگرش و رفتار انجام و فراوانی شاخص های شیوه های سالم زندگی با وضعیت خوب، متوسط و ضعیف بیان شد. نتایج با استفاده از آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل و P<0/05 معنی دار تلقی شد. با توجه به میانگین شاخص های شیوه های سالم زندگی گروه شاهد و مورد قبل و بعد از مداخله و با توجه به میزان معنی داری P<0/05 همه شاخص ها آگاهی سنجی در زمینه تغذیه، بهداشت محیط، ورزش و فعالیت فیزیکی، سیگار واستعمال دخانیات، بهداشت مواد غذایی افزایش داشته است و این مداخله آموزشی باعث تغییر نگرش افراد تحت مطالعه گردیده است. مداخله آموزشی که درست طراحی و اجرا گردد باعث اصلاح شیوه های زندگی افراد خواهد شد و ارائه الگوی صحیح مصرف مواد غذایی و فعالیت جسمانی و محیط زیست سالم می تواند راهکاری مناسب جهت ارتقاء سلامت جامعه باشند.