سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
فاطمه حسین نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
محمد مهدی شمسایی – دکترای روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد بندرگز
محبوبه فرامرزی – دکترای روانشناسی سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده:
هدف پژوهش بررسی تأثیر آموزش معنادرمانی مبتنی بر تحلیل محتوای مضمونی قرآن بر سرسختی روانشناختی و مولفه های کیفیت زندگی است. جامعه پژوهش تمامی دانش آموزان هنرستانی مدارس دولتی مقطع متوسطه شهرستان بابل بودند. نمونه پژوهش ۵۰ دانش آموز که به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش گمارده شدند. نمونه ها قبل از آموزش پرسشنامه های کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی را به عنوان پیش آزمون تکمیل و بعد از آموزش معنادرمانی به صورت ۵۰ جلسه ی بر گروه آزمایش اجرا شد مجددا در مرحله پس آزمون هر دو گروه به پرسشنامه ها پاسخ دادند. نتایج نشان داده آموزش معنادرمانی بر سرسختی روانشناختی، و برخی مولفه های کیفیت زندگی نظیر خستگی و نشاط، محدودیت ایفای نقش به دلیل عاطفی تاثیر دارد. نتیجه گیری می شود آموزش معنادرمانی و خواندن قرآن می تواند بر مقاومت افراد در برابر مشکلات و سختی ها و افزایش آرامش روانی و شادی افراد کمک کننده و تاثیر گذار بوده و باعث افزایش آنها شود.