سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
شهناز ترابی – مشاور مدرسه

چکیده:
هوش هیجانی در شکوفایی توانایی های افراد عاملی مهم است و با موفقیت ، کارایی، سلامتی، رضایت از زندگی و به طور کلی با قدرت تفکر و هوش رابطه مثبت دارد. بنابراین بررسی روش های پرورش هوش هیجانی به پرورش تمام این توانایی ها در فرد می انجامد. در همین راستا هدف از این پزوهش بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر افزایش هوش هیجانی در دانش اموزان است. در این تحقیق تعداد ۶۸ نفر از دانش آموزان دختر سوم راهنمایی شهرستان شهریار که به شیوه تصادفی انتخاب شده بودند به عنوان گروه نمونه انتخاب گردیدند. ابزار اندازه گیری، نشخه فارسی آزمون هوش هیجانی تجدید نظر شده شات بود. گروه آزمایش در ۱۵ جلسه آموزش هوش هیجانی در خلال ۸ هفته شرکت کردند. داده های حاصل از طریق شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقایسه نتایج آزمون ها در مراحل پیش آزمون و پس آزمون نشانگر تاثیر مداخلات در بهبود شاخص هوش هیجانی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بود.