سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
شهناز ترابی – مشاور مدرسه
بهنام خداپناه – کارشناس مسئول جذب

چکیده:
هدف از این پزوهش بررسی تاثیر اموزش هوش هیجانی بر خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان است. در این تحقیق تعداد ۶۸ نفر از دانش اموزان دختر سوم راهنمایی شهرستان ملارد که به شیوه تصادفی انتخاب شده بودند به عنوان گروه نمونه انتخاب گردیدند. ابزار اندازه گیری آزمون خودکارامدی تحصیلی جینکز و مورگان و معدل کل در نیمسال اول و دوم بود. گروه آزمایش در ۱۵ جلسه اموزش هوش هیجانی در خلال ۸ هفته شرکت کردند. داده های حاصل از طریق شاخص های اماری میانگین ، انحراف معیار و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که آموزش هوش هیجانی حاکی از وجود تفاوت معنی دار در خودکارآمدی تحصیلی گروه آزمایش و کنترل بود.