سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی امین –
حسن هاشمی –
محمد قاسمیان –

چکیده:

امروزه آنتی بیوتیکها کاربرد زیادی در درمان بیماریها و کنترل عفونتها در پزشکی و دامپزشکی دارند. آنتی بیوتیکها پس از تأثیر بر بدن میزبان، از بدن دفع شده و همراه سایر زائدات با ورود به فاضلابها، فرایندهای تصفیه را مختل می کنند. علاوه بر این، پساب صنایع داروسازی نیز حاوی غلظت های مختلفی از آنتی بیوتیکها می باشند. آنتی بیوتیکها مانع تصفیه بیولوژیکی فاضلابها شده و یا باعث ایجاد ژدیده مقاومت در میکروارگانیسمها می شوند، که ممکن است خطراتی را برای محیط زیست، و به تبع آن برای سلامتی انسانها به دنبال داشته باشند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات چندآنتی بیوتیک پرمصرف انسانی و دامی بر فرایند تصفیه بی هوازی فاضلاب می باشد. به منظور ارزیابی میزان بازدارندگی آنتی بیوتیک های آموکسی سیلین، اکسی تتراسایکلین و تایلوزین بر فعالیت متان سازی ویژه (SMA, adi vit ymethanogenic specific) بیومس بی هوازی به روش Batch درون ویالهای ۹۰ میلی لیتری، ۱۵ درصد حجمی بیومس و ۷۰ میلی لیتر سوبستره شامل اسیدهای چرب فرار، عمدتاً اسیداستیک، و یا گلوکز ریخته شده، و غلظتهای مختلفی از آنتی بیوتیکها به آن اضافه می گردید. جهت تأمین دمای مطلوب ۳۵ درجه سانتیگراد در ویال ها از حمام آب گرم استفاده شده و برای اختلاط کامل محتویان ویال میکسر مغناطیسی بکار برده می شد. متان تولیدی از طریق جایگزینی گاز با محلول ۲ نرمال KOH بعنوان جاذب ۲CO و برم تیمول بلو بعنوان اندیکاتور اندازه گیری می شد. هر batch به مدت ۱۰ روز به طول می انجامید. آزمایش COD قبل و بعد از هر تست بر روی نمونه ها انجام می گرفت. نمودارهای هر hbatc توسط نرم افزار Excel ترسیم و سپس تجزیه و تحلیل می گردید. براساس نتایج حاصل از هر batch، اثرات بازدارندگی آنتی بیوتیکها بر فعالیت باکتریهای متان ساز از طریق حجم متان تولیدی مشخص می گردید، بطوریکه با افزایش غلظت آنتی بیوتیک در batch های مختلف ، حجم گاز متان تولیدی به ازای واحد وزن بیومس کمتر می شد. یافته های اینمطالعه نشان داد که اکسی تتراسایکلین، تایلوزین و آموکسی سیلین به ترتیب در غلظتهای ۸۰۰۰، ۹۰۰۰ و ۹۰۰۰ میلی گرم در لیتر بر فعالیت متان سازی بیومس بی هوازی کاملاً نقش بازدارندگی دارند.