سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

امید جهانیان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سید علی جزایری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا ابراهیمی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این تحقیق، یک موتور اشتعال جرقه ای با سوخت متان، مدلسازی ترمودینامیکی شده است. مدلسازی به شیوه دو ناحیه ای (ناحیه های سوخته و نسوخته) و با در نظر گرفتن سینتیک شیمیایی سوختن متان انجام شده است. مکانیزم اشتعال متان شامل ۲۰ واکنش به همراه ۱۵ گونه شیمیایی می باشد. دمای شعله آدیاباتیک و غلظت گونه های شیمیایی در آن تعادلی فرض شده و تمرکز بر روی ناحیه نسوخته بوده است تا شرایط ایجاد کوبش (Knock) و عوامل مؤثر بر آن بررسی شود. برای پیش بینی کوبش از معیار«پارامتر مشخصه کوبش»( Knock Criterion) استفاده شده است. تأثیر پارامترهای آوانس جرقه، نسبت تراکم و درصد رطوبت هوای ورودی بر روی احتمال بروز کوبش نیز مورد تحقیق قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق با نتایج موجود در مراجع صحه گذاری شده است.