سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین آذرنیوند – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
علیرضا گیتی – استادیار بازنشسته
حامد جنیدی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی
احمد قرنجیک – کارشناس ارشد مرتعداری

چکیده:

هم اکنون تهیه و اجرای طرح های مرتعداری و واگذاری مراتع در قالب این طرح ها در دستور کار سازمان جنگل ها و مراتع کشور قرار داشته و این راهکار به عنوان یکی از سیاست ها و برنامه های اساسی این سازمان محسوب می شود. به منظور بررسی اثرات اجرای طرح های مرتعداری بر تولید، وضعیت و گرایش مراتع این تحقیق در مراتع شمال گنبد کاووس استان گلستان انجام شد. برای انجام این تحقیق فاکتورهای تولید، وضعیت و گرایش در ۶ مرتع فاقد طرح اندازه گیری گردید. جهت مقایسه این فاکتورها در بین دو منطقه از آزمون تی تست استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از این است که اجرای طرح مرتعداری در صورتی که مطابق با شرایط اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی منطقه باشد، باعث افزایش تولید علوفه و به تبع آن افزایش ظرفیت چرایی و بهبود وضعیت و گرایش مراتع می شود.