سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر حیدربیگی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
سیدحسین رجائی – کارشناس ارشد بخش آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان ر

چکیده:

در پروژه های آبخوانداری استفاده ی عملی و بهینه از سیلاب به منظور تقویت سفره های آب زیرزمینی مد نظر می باشد . ایستگاه آبخوانداری کاشمر می باشد که در شمال شرق دشت کاشمر در دو فاز احداث شده است . دشت کاشمر سالانه با ۳۰۰ میلیون متر مکعب کسری مخزن مواجه است . متوسط تراز سطح ایستابی دشت ساالانه با ۱/۲۱ متر افت همراه است . اطلاعات هیدرولوژیکی و زمانی سیلابهای مهار ش ده در ایستگاه آبخوانداری کاشمر نشان می دهد طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ در این ایستگاه بیش از ۳۹/۸ میلیون متر مکعب سیلاب مهار شده است . تحلیل آمار چاه های پیزومتری دشت کاشمر که بصورت ماهانه توسط سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی برداشت می شود طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ و بررسی تطبیقی آمار بارندگی و سیل با آمار ثبت شده ی چاه ها مؤید تاثیر مثبت عملیات آبخوانداری در منطقه بوده بگونه ای که چاه پیزومتری جردوی در پایین دست عرصه ی آبخوان با متوسط ۱۷ سانتی متر افت کمترین میزان افت سطح ایستابی در بین چاه های ناحیه ی شمال شرق دشت را دارا می باشد . بررسی آمار چاه های بهره برداری اراضی حاجی آباد، تربقان و جردوی نشاندهنده ی تأثیر مثبت شبکه بر بهبود وضعیت آبیاری ۱۸۹۵ هکتار اراضی منطقه است . گسترش عرصه های پخش سیلاب در مخروط افکنه های ناحیه ی شمالی دشت کاشمر می تواند بخش عمده ای از کسری سالانه ۳۰۰ میلیون متر مکعبی آبخوان کاشمر را جبران نماید .