سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لطف اله وصالیان –

چکیده:

بهره وری به مفهوم استفاده مطلوب و بهینه از امکانات و منابع و با هدف کاهش هزینه ها و دستیابی به نتایج درخور توجه، امروزه در سازمان ها، از اهمیت خاصی برخوردار است . به جهت نقش نیروی انسانی در بهبود بهره وری توجه به فعالیت کارکنان در سازمان بویژه درشرکت توزیع نیروی برق، ضروری است . عوامل متعددی در بهبود بهره وری مؤثر می باشند که یکی از آنها و شاید مهمترین آنها نیروی انسانی است . سازمان ها و مؤسساتی که درزمینه بهره وری موف قیت کس ب کرده اند به این نتیجه رسیده اند که افزایش و ارتقاء بهره وری از طریق ارتقاء کیفیت و کارایی نیروی انسانی سریع تر وآسان ترقابل تحقق است . بدون اینکه نیاز به افزایش سرمایه باشد . همه ساله کارکنان شرکت توزیع نیروی برق اردبیل براساس یک سری فاکتورهایی مو رد ارزشیابی قرار می گیرند که ط بعاً هدف از انجام ای ن کار کشف قابلیت ها وتوانایی ها و استعدادهای کارکنان، شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها، انجام برنامه ریزی صحیح درامر مدیریت و بالاخره استفاده مؤثر و مفید از کارکنان می باشد که مطم ئ ناً این کار منجر به پیشرفت کار، بهبود کیفیت فعالیت ها و درنهایت بهره وری را به دنبال خواهد داشت . در این پروژه، با توجه به رسالت و اهدافی که برای
شرکت توزیع تعریف کرده اند، بهره وری و شاخص های بهره وری در شرکت توزیع نیروی برق اردبیل تعریف و مشخص شده و ارتباط فاکتورهای ارزشیابی عملکرد با شاخص های بهره وری مورد بحث قرار گرفته و با استفاده از روش آماری و ضریب همبستگی پیرسون و با کمک نرم افزار تحلیل آماری SPSS ض رایب همبستگی هر یک از آنها محاسبه و تجزیه و تحلیل گردیده اند .
نتایج نشان می دهد که بین برخی از شاخص های ارزشیابی و شاخص های بهره وری، هم بستگی آماری قوی تری وجوددارد . ضریب همبستگی بالاتر، نشان دهنده تأثیر بیشتر دومقوله به همدیگر است . لذا با تعیین ضریب همیستگی شاخص های ارزشیابی با شاخص های بهره وری، میزان اثر آنها نسبت به هم مورد بررسی قرار گرفته است .