سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا درویشی چشمه سلطانی – دانشجوی PhD مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه تربیت مدرس
قدرت الله شمس خرم ابادی – دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
احمد جنیدی جعفری – دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
سهند جرفی – دانشجوی PhD مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فلزات سنگین یکی از اجزاء خطرناک موجود در خروجیهای صنعتی می باشند . هدف از این تحقیق جذب زیستی کادمیوم بر روی لجن فعال دفعی پیش تصفیه شده به عنوان بایوسالید و تعیین سینتیکها و ایزوترم های جذب می باشد. روش تحقیق : لجن مورد استفاده در این تحقیق ازیک تصفیه خانه فاضلاب شهری در تهران تهیه شد . لجن فعال خشک شده جهت حذف کادمیوم از محلولهای آبی مورد استفاده واق ع شد . بایوسالید تهیه شده بوسیله ۳ ن وع محلول پیش تصفیه کننده NaOH ,H2O2 و اتانول ) مورد تصفیه قرار گرفت .ظرفیت جذب زیستی بایوسالید پیش تصفیه شده با محلولهای مختلف تحت تأثیر تغییرات غلظت کادمیوم در محدوده ۵۰۰-۱۰ میلی گرم بر لیتر با اندازه ذرات جاذب بین ۰/۳-۰/۲ میلی متر با استفاده از راکتور جریان ناپیوسته مورد بررسی واقع شد. نتایج: مطالعات نشان داد که جهت انواع مختلف بایوسالید پیش تصفیه شده و تصفیه نشده مدل سینتیک درجه دوم کاذب مناسبتر از مدل درجه اول کاذب ارتباط بین داده های آزمایشگاهی بدست آمده را بیان می کند R2> 0.9 . مدل ایزوترم فروندلیخ جهت بایوسالید پیش تصفیه شده و تصفیه نشده کمی بهتر از مدل لانگموئر با داده های آزمایشگاهی منطبق است R2> 0.99 . ماکزیمم ظرفیت جذب۲۵۶/۴۱ و ۲۱۷/۳۹ و ۲۱۲/۷۷ و ۲۰۴/۰۸ میلی گرم بر گرم به ترتیب جهت بایوسالید پیش تصفیه شده با NaOH ، H2O2 اتانول و بایوسالید پیش تصفیه نشده به دست آمد.جذب زیستی کادمیوم بر روی بایوسالید تصفیه شده با محلول H2O2 راندمان بهتری نسبت به سایر انواع داشته است.