سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سودابه خلیلی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد ، دانشگاه صنعتی شریف
رضا باقری – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد ، دانشگاه صنعتی شریف
عبدالرضا سیم چی – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

کامپوزیت های زمینه آ لومینیوم حاوی ذرات تقویت کننده SiC پرمصرف ترین کامپوزیت زمینـه فلـز ی مـ ی باشـند . ذرات تقویت کننده زمینه آلومینیوم ی را سفت و مستحکم م ی کنند، اما موجب کاهش انعطاف پذیری و چقرمگـی شکست نیز می شوند . در طی دو دهه گذشته تحقیقات گسترده ای در خصوص شناسایی عوامل مؤثر بـر چقرمگـی شکست کامپوزیت های Al/SiCp انجام گرفته است . در این تحقیق به منظـور به بـود چقرمگـی شکـست ایـن نـوع کامپوزیت از روش اصلاح طرح معماری استفاده شده است . در این تحقیق کامپوزیت Al6061-Al6061/SiCp با طرح بتن مسلح به گونه ای ساخته شد که میله های کامپوزیتی حاوی ۱۰ و ۲۰ درصد حجمـی ذرات SiC در زمینـه آلومینیومی قرار گیرند . ساخت میله های کامپ وزیتی Al6061-SiCp بـه روش اکـستروژن پـودر انجـام گرفـت . بـه منظور حصول طرح معماری مشابه بتن مسلح، آلیاژ Al6061 پیرامون میله های کامپوزیتی ریخته گری شـد و نهایتـاً تحت عمل اکستروژن قرار گرفت . نتایج آزمایش های مکانیکی نشان می دهند که اصلاح طرح معماری مـی توانـد روش بسیار مناسبی برای دستیابی به چقرمگی شکست قابل قبول در کنار خواص استاتیکی مورد انتظار از این نوع کامپوزیت ها باشد . نتایج بررسی های میکروسکوپی نمایانگر اهمیت گسیختگی در فصل مشترک زمینه آلومینیومی و میله های کامپوزیتی قبل از اشاعه ترک می باشد . چنین شرایطی در عم ل هنگامی حاصل می گردد که فاصله بـین میله های کامپوزیتی از حد مشخصی کمتر باشـد . رعایـت ایـن حـد بـرای ایجـاد تـنش هیدرواسـتاتیک لازم بـرای جدایش بین میله ها و زمینه ضروری می باشد .