سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احد ایرانمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی در دانشگاه شهید باهنر
صمد بنیسی – دانشیار بخش مهندسی معد ن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در مدار فیلتراسیون کارخانة زغالشویی زرند کنسانترة فلوتاسیون که بصورت پالپ است، برای جداسازی جامد از آن و کاهش رطوبت جامد وارد مرحلة فیلتراسیون میشود. فیلتر از سطح متخلخلی که منافذ آن برای عبور مایع مناسب هستند ولی از عبور دانه های جامد جلوگیری می کنند، تشکیل شده است. معمو لا برای کاهش رطوبت ذرات زیر ۱۰mmاز فیلترهای تحت خلاء گردان و از نوع دیسکی برای ذرات زیر ۰/۶mm استفاده می شود. با توجه به اینکه کنسانترة فلوتاسیون زغال ۸۵ % زیر ۰/۵mm است، لذاروش فیلتراسیون خلاء در کارخانة زغالشویی زرند انتخاب شده است. با توجه به لزوم استفاده از کمکفیلتر بدلیل وجود بیش از ۵۰ % ذرات کوچکتر از ۷۵ میکرون در پالپ ورودی، آزمایش افزودن کمک ۳۵۰ و ۴۰۰ گرم برتن انجام شد که مقدار ۴۰۰ گرم بر تن کمک فیلتر ،۳۰۰ ، فیلتر با ۴ مقدار ۲۵۰ بهترین کارایی را با افزایش ضخامت کیک۷/۵ میلی متر و کاهش درصد رطوبت کیک ۱/۳درصدی نسبتبه مقادیر دیگر ایجاد کرد. همچنین با انجام آزمایش در مقدار بهینة ۴۰۰ گرم بر تن در یک شیفت کاری کارخانه به مدت ۵ ساعت نتایج به دست آمده با توجه به نوسانات سیستم بررسی شد که مقدار افزایش ضخامت ۵/۱میلیمتر و کاهش درصد رطوبت ۱ درصدی حاصل شد.