سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم سالاری – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
علی بیت اللهی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
واهاک کاسپاری مارقوسیان – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در تحقیق حاضر اثر افزودنی La بر ریزساختار و خواص مغناطیسی فریت های هگزاگونال نوع M مورد مطالعه قرار گرفته است . بدین منظور گروهی از ترکیبات این سیستم به صورت [فرمولهای در متن مقاله] به روشمعمولی سرامیک سنتز شده و به کمک میکروسکوپ الکترونی (SEM) و دیفراکتومتری اشعه ایکس (XRD) و آنالیز مگنتومتری (VSM) ، مورد بررسی آنالیز فازی و ریزساختاری و خواص مغناطیسی قرار گرفته است .
نتایج حاصل بیانگر عدم تشکیل فاز هگزافریت کلسیم در نمونه های فاقد افزودنی بوده که با افزودن مقادیر کمی از La +3 )، x=0.2 )به علت افزایش دیفوزیون ناشی از ایجاد عیوب ساختاری در اثر جایگزینی La +3به جای Ca +2در این سیستممنجر به ترغیب تشکیل ترکیب هگزافریت کلسیم می گردد . علاوه براین، جایگزینی مقادیر بیشتر La +3 برای مقادیر x>0.4 با
تشکیل دو فاز غیرمغناطیسی α- Fe2O3 و LaFeO3 در کنار فاز اصلی Ca1-XLaXFe12O19 همراه ش ده است . نمونه های جایگزین شده با x =0.2 ،زینتر شده در دو دمای ۱۲۰۰ º C و ۱۳۰۰ º C دارای بالاترین مقدار آهنربایش اشباع در میان تمام نمونه ها بوده و افزایش مقادیر بیشتر (x>0.2) La منجر به کاهش شدید آهنربایش به علت افزایش درصد تشکیل فازهای
iHC غیرمغناطیسی گردیده است . همچنین با توجه به کاهش اندازه متوسط دانه ها در اثر افزودن لانتانم اندازه بزرگی نمونه ها افزایش می یابد .