سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
آزاده قمری – و مسئول-دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی. تهران.ایران
محمدرضا بهرنگی – استاد تمام دانشگاه خوارزمی. تهران.ایران.

چکیده:
هدف از انجام این پژوهش شناسائی اهمیت کاربردی الگوی تدریس بهرنگی در مدیریت آموزش درستئوری های مدیریت از طریق بررسی تأثیر آن بر نگرش دانشجویان به درس است. روش تحقیق از نوع شبهآزمایشی بوده و با استفاده از طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون انجام شده است. در این تحقیقدو کلاس از دانشگاه علمی و کاربردی واحد ۲۹ به عنوان نمونه انتخاب شد. از این دو کلاس، بطورتصادفی یک کلاس ۳۲ نفری، به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس ۳۲ نفری به عنوان گروه گواه انتخابشدند. گروه آزمایش با استفاده از الگوی مدیریت آموزش و گروه گواه از طریق روش سنتی آموزش دیدند.مدت این دوره ۱۲ هفته بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی نگرش سنج آیکن شامل ۲۴ گویه بودکه روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرارگرفت. جهت تحلیل داده های آماری از آزمون های تی مستقل و تحلیل کواریانس استفاده شد و نتایجتحقیق نشان داد که آموزش درس تئوریهای مدیریت با استفاده از الگوی مدیریت آموزش بر نگرشدانشجویان به درس تأثیر مثبت دارد.