سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزین قدمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مواد و متالورژی، دانشکده فنی، دانشگاه
محمود حیدرزاده سهی – دانشیار دانشکده مواد و متالورژی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
علی محمد خدامی – دانشجوی دکتری مجتمع مواد و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

پوشش های اسپری حرارتی WC-Co به طور وسیعی در شرایط کاربردی حساس در صـنعت مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند . مهمترین دلیل استفاده از ایـن پوشـش هـا ، مقاومـت بـه سـایش مطلـوب و حفـظ خـواص چـسبندگی و ساختاری در دما های نسبتاً بالا است . در این تحقیق مقایسه خواص عمومی و ساختاری دو نوع پودر پوشـش دهـی به روش پلاسما اسپری تحت اتمسفر آزاد (APS) با ترکیب یکسان WC-12%Co مورد مطالعه قرار گرفته است . بررسی های انجام گرفته نشان می دهد که با کاهش در اندازه پودر و انتخاب پود ر با روش ساخت مناسب به شـرط تنظیم دقیق پارامتر های پوشش دهی، می توان پوشش هایی با درصد تخلخل کمتر، سختی و چسبندگی بالاتر را بـر روی سطح ایجاد کرد .