سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

داریوش رئیسی – کارشناس ارشد مدیریت اجرائی، معاون مدیر امور اداری شرکت ملی حفاری ایرا
محمدرضا حمیدی زاده – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی – تهران

چکیده:

بهره گیری از سیستم مدیریت کیفیت ، برای بهبود ، یکی از راههای موفقیت در سازمان های تولیدی و مؤسسات خدماتی است . استقرار سیستم های کیفیت ، این سازمانها و مؤسسات را دگرگون کرده و آنها را قادرساخته تا بهره وری را افزایش د اده و توان رقابت اقتصادی خود را ارتقاء دهند . مدیریت سازمانهای تولیدی ومؤسسات خدماتی با بهره جویی از سیستم های کیفیت و استفاده از تکنیک ها و روش های خاص خود، با جلب همکاری و مشارکت کارکنان توانسته اند طی برنامه های دراز مدت به اهداف برسند . استفاده از نظ رات دانشمندان کیفیت ، چون دمنیگ ، در جهت تحقق بخشیدن به اهداف سازمان و ارتقاء کیفیتمحصولات و خدمات ضروری میباشد .
تعالیم دمینگ زیبا و عمیق اند و در واقع برای هر گوشه زندگی ما قابل کاربردند . دو اصل مهم از اصول چهارده گانه دم ینگ، یعنی اصل نهادین ه کردن آموزش در ضمن کار و اصل
نهادینه کردن برنامه ای محکم برای یادگیری و خود بهسازی ، نشانگر توجه عمیق به امر آموزش و یادگیری در جهت پایدار سازی استقرار مدیریت کیفیت جامع میباشد . نهادینه کردن تغییر و تحول در جهت بهبود سیستم ها یکی از اصول مهم دیگر دمینگ است .
امروزه سازمانها بدون تحول نمی توانند ادامه حیات بدهند و ضرورت ایجاد تحول در بخش های سازمانی اعم از نیروی انسانی ، ساختارها، تکنولوژی و …. بر هیچ کس پوشیده نیست . برای ایجاد این تحولات پایدار، منطقی و سازنده باید سازمان را تبدیل به سازمان تحول گرا کرد . سازمان تحول پذیر در طول زمان می آموزد، تغییر می کند و عملکردهایش متحول می شود . چنین سازمانی عملکردهایش از طریق آگاه شدن و درک بهتر بهبود می یابد و اصلاح می شود . در ارتباط با آموزش وکیفیت جامع دو جنبه اصلی مطرح است : اولین ج نبه نشان می دهد که چگونه آموزش می تواند به معرفی، توسعه و حمایت فرآیند درحال جریان مدیریت کیفیت جامع کمک کند .
و جنبه دوم نشان می دهد که چگونه آموزشی که فراهم میشود، آموزش با کیفیت است . ( کاربرد آموزش در مدیریت کیفیت و کاربرد مدیریت کیفیت در آموزش . آ موزش و یادگیری یک بعد ضروری فرآیند مدیریت کیفیت جامع به شمار میرود . از طرف دیگر ، کیفیت آموزش نقش تعیین کننده ای در توسعه مدیریت منابع انسانی و توسعه پایداری سازمانی ایفا می کند .
مدیران کیفی باید دربارة محتوای یادگیری و ماهیت آنچه که فرآیند دربارة آن بکار رفته است ، نیز آگاهی داشته باشند . معم ولاً یادگیری وظایف محوله، موقعیت رقابتی سازمان را معین می کند . با این حال، اگرسازمان و سازمانهای رقبا به سطح مشابهی از یادگیری وظایف محوله رسیده باشند، دیگر انواع یادگیری در سبقت گرفتن از رقبا اهمیت پیدا می کنند، که در این مقاله سعی شده است تأثیرات انواع یادگیری در ارتقاء و پایدار سازی مدیریت کیفیت جامع در سطوح سرپرستان مورد بررسی و مطالعه قرار داده شود