سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی امیرپور – کارشناس ارشد خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد جلالیان – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد قربانی – عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

جهت بررسی تاثیر عوامل فیزیکی خاک بر روی ر واناب و فرسایش, نیاز به محاسبه فرسایش و رواناب می باشد و به علت اینکه آمار و اطلاعات مربوط به رواناب و فرسایش در منطقه سولیجان در چهار محال و بختیاری وجود نداشت از مدلEUROSEMکه یک مدل تک رخداد فراگیر بوده و بر اساس فرآیند فرسایش و رسوب شبیه سازی شده اس ت, جهت تخمین رواناب , فرسایش و رسوب استفاده گردید . منطقه مورد مطالعه در مجاورت روستای سولیجان از توابع شهرستان بروجن در حوزه کارون شمالی قرار دارد . عملیات صحرایی شامل اندازه گیری چسبندگی خاک، حرکت مویینگی خالص موثر، درصد پوشش گیاهی، درصد پوشش زمین، شیب و و احدبندی حوزه بود همچنین از هر واحد انتخاب شده در منطقه مورد مطالعه، سه نمونه خاک دست نخورده از عمق ۱۵-۰ سانتی متری برداشته شد و به آزمایشگاه منتقل گردید و عملیات آزمایشگاهی شامل اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع، وزن مخصوص ظاهری و تخلخل کل خاک روی آنها انج ام گرفت. شبیه سازی تأثیر برخی خصوصیات فیزیکی خاک نشان داد که خصوصیاتی نظیر مقاومت برشی خاک، هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل کل خاک سبب کاهش رواناب و فرسایش شدند و خصوصیاتی نظیر حرکت مویینگی خالص موثر و فاکتورROC باعث افزایش رواناب و فرسایش خاک گردیدند