سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید زرخواه – دانش آموخته کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه
فضل الله غفرانی پور – استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
فضل الله احمدی – استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
خدیجه خداپناهی – سرپرستار بخشمراقبت ویژه قلبی، بیمارستان آموزشی بوعلی اردبیل

چکیده:

سابقه و هدف: انفارکتوس میوکارد باعث تغییراتی در فعالیت جنسی می گردد، بنابراین بیماران حمله قلبی و همسران آنها نیاز به آموزش و اطمینان در باره از سرگیری فعالیت جنسی دارند. هدف این مطالعه تعیین اثر بخشی برنامه خانواده محور بر رفتارهای جنسی بیمارانپس از انفارکتوس میوکارد است. مواد و روشها: این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است که در دو گروه آزمون و شاهد انجام شده است . نمونه های پژوهش ۶۰ بیمار حمله قلبی شامل ۱۱ زن و ۴۹ مرد در محدوده سنی۳۱-۶۵سال بودند که به طور در دسترس انتخاب و بصورت تخصیص تصادفی به هر گروه ۳۰ نفرتعلق گرفت. برنامه تهیه شده پس از خروج بیمار از استراحت مطلق در بیمارستان بصورت جلسات انفرادی جداگانه برای بیمار و همسر او بوسیله پرستار همگن اجرا شد. دوماه پس از ترخیص نمونه ها از بیمارستان برای سنجش عملکرد جنسی و انجام مصاحبه نزد بیماران مراجعه شد. برنامه خانواده محور شامل توصیه های مربوط به چگونگی و زمان از سرگیری فعالیت جنسی پس از حمله قلبی بود این مطالعه نشان داد که رویکرد خانواده محور در آموزش رفتارهای جنسی پساز حمله قلبی که برای بیماران و همسر آنها بوسیله پرستاران همگن اجرا شد الگوی مناسبی در جامعه ما بوده بنابراین بهتر است در مراکز مراقبتهای کرونری که پرستاران زن و مرد حضور دارند ارائه اطلاعات در خصوص رفتارهای جنسی پس از حمله قلبی با شرکت دادن همسر بیماران انجام شود