سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اعظم پورقاضی – استادیار گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان
زهرا نوربخش – دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه اصفهان گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان

چکیده:

UIn3 و USn3 از جمله دستگاه های فرمیونی سن گین اند که با جرم مؤثر الکترونی بسیار بزرگ ( در مقایسه با جـرم الکترون آزاد ) مشخص می شوند . وجود لایه ی نیمه پر ۵f در این ترکیب ها باعـث شـده کـه مطالعـات تجربـی و نظری فراوانی برروی آن ها انجام گیرد . ظرفیت گرمایی الکترونی، نوار انرژی، گرادیان میدان الکتریکی و چگالی حالتهای الکترونی USn3 پیش از این محاسبه و گزارش شده است . در این مقاله به بررسی این ویژگـی هـا بـرای ترکیب UIn3 در حضور و در غیاب برهم کنش اسپین مدار و مقایـسه ایـن کمیـت هـا بـا مقـدارهای متنـاظر بـرای ترکیب UIn3 پرداخته میشود