سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالحسین ابوطالبی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر بسته‌بندی با اتمسفر تغییریافته بر خصوصیات فیزیکوشیمیائی و جمعیت میکروبی رطب شاهانی، این پژوهش در شرکت پارس نارنگ وابسته به گروه تانی انجام شده است. بدین منظور رطب شاهانی را در ظروف مخصوص بسته‌بندی مواد غذائی (PET) قرار داده و پس از جایگزینی درصدهای متفاوتی از O2، CO2 و N2 بوسیله دستگاه وکیوم با اتمسفر عادی و دربندی با پلاستیک غیرقابل نفوذ به بخار آب و گازها، به سردخانه با دمای ۱±۰ درجه سانتی‌گراد منتقل شدند. طی ۶ ماه، خصوصیات کمی و کیفی و جمعیت میکروبی ماهیانه مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج، در طول دوره آزمایش میزن رطوبت کاهش، کل مواد جامد محلول و pH افزایش یافت، ولی مقدار تغییرات معنی‌دار نبود. در تمام تیمارهای بدون اکسیژن، کل جمعیت میکروبی و کپک مخمر از ماه دوم کاهش یافت و از ماه چهارم به بعد به صفر رسید. از مجموع نتایج و با توجه به رنگ رطب، ثابت ماندن شکل ظرف و میزان شکرک زدگی، تیمار +CO230% N270% بهترین تیمار تشخیص داده شد.