سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

طیبه توسن – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سیامک شهیدی – دانشیاردانشگاه علوم پزشکی همدان
مینو محمودی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

کانابینو ییدها در انسان و جوندگان موجب تضعیف حافظه می شوند. فتی اسید آمید هیدرولاز هیدرولیز کننده مواد کانابینوییدی است. ماده URB597 با مهار این آنزیم سیستم کانابینوییدی را تقویت می کند. استیل کولین یک نروترانسمیتر عصبی که نقش مهمی طی فرایند حافظه دارد. مهار کننده های استیل کولین استراز سبب افزایش مقدار و تقویت اثر آن می شوند. این پژوهش تقویت سیستم های اندوکانابینوییدی, کولینرژیک و توام آنها بر روی حافظه کوتاه مدت موش های سوری مورد بررسی قرارداد. موش ها با وزن ۲۰ – ۳۵ گرم به گروه های کنترل، ( URB597 0/1mg/kg/ip )، دونپزیل ۰/۵mg/kg/ip و دونپزیل + URB597 تفسیم شدند. مرحله اول، موش ها در دستگاه PAL ، شوک الکتریکی دریافت کردند، مرحله دوم ۱۵ دقیقه قبل از یادگیری ، تیمار درون صفاقی انجام گرفت.پارامترهای مد نظر، تاخیر اولیه در ورود به بخش تاریک دستگاه ( STLr ) و مجموع زمان ماندن در آن بخش(TDC) بود. آنالیز داده ها اختلاف معناداری در دریافت تعداد شوک ها نشان نداد، اما مقایسه میزان STLr بین گروه های URB597 با کنترل( P<0.001) و دونپزیل + URB597 (P<0.001 ) و نیز درمیزان TDC ، بین گروه URB597 ا P<0.001) در مقایسه با کنترل (P<0.001 ) و دونپزیل + URB597 (P<0.005 ) اختلاف معنا داری مشاهده گردید. بعلاوه گروه دونپزیل+ URB597 درمقایسه با کنترل نیز اختلاف معناداری را نشان داد ( P<0.005 ). نتایج این آزمایشات نشان داد که URB597 موجب تخریب حافظه شده و تیمار دونپزیل به عنوان تقویت کننده سیستم کولینرژیک اثر بهبودکنندگی روی حافظه تخریب شده داشته و تداخل عمل بین دو سیستم را نشان می دهد که موجب تقویت حافظه شده است.