سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کتایون محمدی – مربی گروه مکانیک، دانشگاه گیلان
علی گلدوست آذری – دانشجوی کارشناسی گروه مکانیک، دانشگاه گیلان

چکیده:

پوشش های آلومینا یدی با ایجاد فصل مشترک ملایم در خواص فیزیکی و مکانیکی چون ضریب انبساط حرارتی ، هدایت حرارتی و سختی با زیر لایه مناسب ، شرایط مساعدی را در محیط های خورنـده ، در دمـا هـا ی بـالا ایجـاد می نمایند . در تحقیق حاضر به دلیل اهمیت این گونه پوشش ها عوامل مؤثر بر خصوصیات لایه های آلومینایدی دو نوع فولاد با ترکیبات مختلف از نوع کربنی ساده و آلیاژی کروم دار مورد بررسی قرارگرفته اسـت . بـدین منظـور ابتدا نمونه هایی با ابعاد یکسان تهیـه وتحـت عملیـات آلومینایزینـگ بـا روش سمانتاسـیون جعبـه ای در سـه درجـه حرارت مختلف قرار گرفتند . سپس بر رو ی تمامی قطعات عملیات متالوگرافی انجـام گردیـد و لایـه آلومینایـدی ایجاد شده توسط میکروسکوپ الکترون روبشی مورد بررسی قرار گرفت و در هر یک از نمونه ها ترکیب پوسـته ایجاد شده توسط EDX آنالیز گردیـد و نحـوه پخـش Al در دو نـوع فـولاد در شـرایط دمـایی متفـاوت مـورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصله با آزمـون پرتـو ایکـس جهـت تعیـین جـنس لایـه آلومینایـدی ایجـاد شـده در نمونه های مختلف مورد مقایسه قرار گرفت و نهایتاً تأثیر عنصر آلیاژی فـولاد در میـزان نفـوذ پـذیری آلومینیـوم و ضخامت پوسته آلومینایدی بررسی گردید .