سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مهدی امید علی – دانشجوی کارشناسی هنرنمای تجسمی شهید باهنر اراک
امین امیدعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی اصفهان

چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه بین تعهد حرفه ای بر انگیزش شغلی معلمان مقطع ابتدایی بخش ززوماهرو بود. پژوهش به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان مقطع ابتدایی منطقه ززوماهرو در سال ۱۳۹۱ بود که تعداد ۹۷ نفر از آنها بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل دو مقیاس: الف) تعهد حرفه ای به صورت کلی و ب) انگیزش شغلی بود. برای تعهد حرفه ای از پرسشنامه ای استاندارد شده و برای انگیزش شغلی از پرسشنامه اولدهام و هلکمن استفاده شد. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که بین تعهد حرفه ای و انگیزش شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد به طوریکه نمره بالای کارکنان در تعهد حرفه ای با نمره بالای انگیزش شغلی همراه بود.