سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد داودی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علی جواهری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این مقاله پاسخ احتمالی سد خاکی مسجد سلیمان تحت اثر تغییرات مکانی حرکت زمین لرزه مورد بررسی قرار گرفته است. مدل انسجام به کار رفته شامل هر دو اثر عبور موج و عدم انسجام می باشد و پاسخ لرزه ای سد در دو حالت تحریک ورودی یکنواخت و تحریک ورودی غیر یکنواخت ، مقایسه شده است. در این تحقیق ، از مدل المان محدود دو بعدی سد در حالت فونداسیون صلب، استفاده شده است و تحلیل ارتعاش تصادفی جهت برآورد پاسخ حتمالی سد مورد استفاده قرار گرفته است . بر اساس توزیع تنش بدست آمده در بدنه سد، مقادیر تنشهای x, y, xy و توزیع کرنش برشی و تغییر مکان در دو حالت تحلیل دینامیکی با محرک یکنواخت و غیر یکنواخت و همچنین درحالت مجموع تنشهای استاتیکی و دینامیکی مقایسه شده است. نتایج تحقیق حاضرنشان می دهد در نظر گرفتن
محرک ورودی یکنواخت میتواند خطای زیادی در برآورد رفتار لرزه ای سدهای خاکی داشته باشد.