سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی بیدآبادی – استادیار – مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت – آزمایشگاه سوخت و احتراق
محمد صدیقی – استادیار مهندسی هوافضا دانشگاه علم و صنعت – آزمایشگاه سوخت و احتراق
مهرداد شیرازی – دانشجو ارشدمکانیک- دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت – آزمایشگاه سوخ

چکیده:

این تحقیق بر پایه استخراج نتایج عددی که به کمک نرم افزار و مقایسه با نتایج تجربی که براساس آزمایش های ذکر شده صورت پذیرفت بدست آمده که درآن میزان درصد اکسیژن در مخلوط و درنتیجه هوای اولیه را هدف قرارداده و تاثیر پارامترهایی از قبیل تغییر قطر سوراخ اریفیس از ۰/۵ میلی متر تا ۳ میلی متر جمعاً ۴ اریفیس با قطرهای مختلفو نیز تغییر محل اریفیس که در ۶ صفحه موازی با فواصل یک میلیمتر طراحی شده بودند و تغییر سرعت ورودی سوخت از اریفیس به داخل برنر انجام شد که نتایج عددی و تجربی حاصل نشان داد که تغییر طولی محل اریفیس تاثیر چندانی در درصد اکسیژن در مخلوط سوخت و هوا ندارد ولی با افزایش سرعت تا حدود ۸۵ متر برثانیه، میزان درصد اکسیژن افزایش یافته و در اثر افزایش قطر اریفیس درصد اکسیژن کاهش مییابد و این دو پارامتر با هم نسبت عکس دارند