سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد داوودی – استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
عباس اکبری اصطهباناتی – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی مهندسی و کارشناس گروه زمین شناسی

چکیده:

دیدن آسیبهای بوجود آمده در رویداد زمین لرزهها، همچنین یافته های حاصل از ثبت امواج لرزهای در نقاط مختلف سطح زمین و بررسیهای انجام گرفته برروی چگونگی رفتار ناحیه های گوناگون در برابر امواج زمینلرزه، نشان داده است که توپوگرافی سطحی تأثیر زیادی برتقویت یا تضعیف امواج زمین لرزه و در نتیجه بر شدت آسیب زمین لرزه دارد . بنابر این در مطالعة ویژگی های لرزهای یک ناحیه میبایست به توپوگرافی آن توجه شود و تأثیر ناهمگونی های سطح زمین بر الگوی پاسخ لرزهای مطالعه گردد . در پژوهشهایی که بوسیلة پژوهشگران مختلف انجام گرفته است برای حل عددی، روشهای گوناگونی از جمله روش تفاضل محدود، روش اجزا محدود، روش معادله انتگرالی، روش عددی اجزا مرزی – اجزا محدود ) ) BE-FE با بهرهگیری از نرمافزارهای گوناگون بکار گرفته شده است . در این پژوهش " وضعیت تأثیر توپوگرافی سطحی دره با بهرهگیری از تحریک موج ریکر " بررسی میگردد . در این راستا با بهرهگیری از روش اجزا محدود و بکارگیری نرمافزار "PLAXIS" ، ُنخست یک مدل سادة دو بعدی کرنش صفحهای از یک درة با شکل منظم نیمدایره که درون یک نیم فضای الاستیک قرار گرفته است، ایجاد گردید . سپس مدل عددی محرک ورودی، بر اساس تابع ارائه شده برای موجک ریکر ساخته شد و مدل ساخته شده از دره تحت تأثیر جنبش ناشی از ” موجک ریکر ” قرار داده شد . آنگاه پاسخ نقاط مختلف توپوگرافی محاسبه شد و پاسخ لرزهای ناهنجاری توپوگرافی یاد شده با نتایج بدست آمده از پژوهشهای پیشینیان مقایسه گردید