سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد لطف الهی – دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب
حسن صفاری – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

در بعضی مناطق زیر کشت گندم خاک سطحی قسمت اعظم مواد غذایی را در بردارد ولی هنگامی که خاک سطحی خشک می شود مواد غذایی آنجا قابل استفاده نیست و ریشه ها کمتر فعال هستند و گیاهان از کمبود مواد غذایی رنج می برند . اضافه کردن کودهای شیمیائی در خاک عمقی یکی از راههای برطرف کردن کمبود مواد غذایی است که در اثر خشک شدن خاک سطحی به وجود می آید ) Alston ، ).۱۹۸۰ بعضی از محققین گزارش کردند که جایگذاری عمقی کودهای ازته در خاکهای سبک باعث افزایش انتشار همه جانبه ریشه، قوی شدن ریشه و جذب آب از اعماق عمق خاک می شود . لطف الهی در سالهای ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰ در تحقیقات خود نشان داد که جایگذاری کودهای ازته حتی در عمق ۶۰ سانتیمتر نه تنها باعث افزایش درصد پروتئین بلکه از طریق افزایش وزن هزار دانه باعث افزایش عملکرد گردید ۴) و ).۵ در چند ساله اخیر چندین طرح تحقیقاتی در مورد جایگذاری کودهای فسفاته انجام شده ) لطف الهی و ملکوتی ۱۳۷۸ ، لطف الهی و ملکوتی (۲۰۰۰ که نتایج اکثر این طرحها برتری روش جایگذاری را به روش پخش سطحی نشان می دهد ولی در مورد جایگذاری کودهای ازته تحقیقات چندانی صورت نگرفته و لازم است در این زمینه نیز تحقیقاتی انجام شود . این تحقیق نیز به منظور بررسی روش ها، مقادیر و منابع مختلف کود ازته بر کمیت و کیفیت گندم و افزایش کارایی کود اجرا شده است .