سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرضیه تارویردی – کارشناسی ارشد مامائی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه و مربی دانشکده پرستاری و مامائی تبریز
نورالسادات کریمان – کارشناسی ارشد مامائی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
ماهیار آذر – متخصص بیماریهای روانی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
حمید علوی مجد – دکترای آمار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

چکیده:

یکی از نیاز های بشری و جزء جدائی ناپذیر رفتار هر انسانی تمایلات جنسی است . پس بررسی رضایت جنسی درافراد جامعه جهت ارتقائ بهداشت جنسی ضروری است . مشکلات جسمی و روانی در بیشتر مواقع باعث اختلال جنسی میشود که بیماریهای ژنیکولوژیک جزء شایعترین این مشکلات است . مواد و روشها : مطالعه به روش توصیفی -تحلیلی بلند مدت می باشد . که ۲۴۰ نفر از زنان مبتلا به بیماریهای مختلفژنیکولوژی که تحت عمل جراحی لگنی قرار گرفته بودند براساس مشخصات واحد های پژوهشی انتخاب شدند . نمونه گیری به روش سهمیه ای می باشد و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه رضایت جنسی و فرم اطلاعات بود که اعتبار آن با اعتبار محتوی و پایایی آن به روش کرونباخ آلفا بررسی شد کهr=% 89 بدست آمد . روش گردآوری اطلاعات تکمیل پرسشنامهقبل از جراحی و ۶-۲ ماه بعد از جراحی توسط بیماران بود . داده های تحقیق با استفاده از آزمون های آماری با نرم افرزار کامپیوتریspss12 تجزیه تحلیل گردید پس از جراحیهای مختلف لگنی مشکلات جنسی بیماران تحت مطالعه بهبود یافته بود و رضایتمندی جنسی زنان نیز بعد از جراحی ها به جز هیسترکتومی افزایش یافته بود . از آنجا که رضایت جنسی در کل روابط زناشوئیتأثیر گذار است بنابراین جهت ارتقاء بهداشت روانی خانواده ها و اجتماع بررسی مشکلات جنسی زنان گامی ضروری در اعتلای بهداشت باروری می باشد .