سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سهند جرفی – دانشجوی دکتری بهداشت محیط دانشگاه تربیت مدرس
محمدمهدی مهربانی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب
احمدرضا یزدان بخش – دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در مطالعات تصفیه زیستی فاضلاب های شهری و صنعتی از انواع بسترها با درصدهای پرشدگی مختلف در بخش هوادهی راکتور لجن فعال استفاده شده است . معرفی یک حد مشخص پر شدگی امری دشوار و وابسته به شرایط فنی و اقتصادی محلی است . هدف از این پژوهش تعیین تأثیر حجم بستر بر عملکرد راکتور لجن فعال بستر ثابت در کاهش بار آلی فاضلاب مصنوعی می باشد.یک راکتور لجن فعال بستر ثابت با درصدهای پرشدگی مختلف با بستر ثابت به میزان ۱۰ الی۳۰ درصد در غلظت های COD ورودی ۵۰۰ و ۱۰۰۰mg/L و زمان ماند هیدرولیکی ثابت ۴ ساعت مورد آزمایش قرار گرفت.نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که افزایش درصد پرشدگی راکتور هوادهی با بستر ثابت دارای همبستگی مثبت و مستقیمی با کارایی راکتور است . ولی حجم بهینه بستر باید با توجه به شرایط فنی و اقتصادی محلی به طور اختصاصی تعیین شود