سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه مالمیر – دانشکده فیزیک
حسین فرمان – دانشکده فیزیک
حمیدرضا رضایی – دانشکده مواد و متالورژی
رحیم تقی زاده – دانشکده فیزیک

چکیده:

در سنتز بهروش معمولی، پس از ساییدن و آسیاب کردن، اکسید منیزیم و آلومینیوم، (جهت مخلوط کردن همگن ) ، قرص های ساخته شده در سه دما ی۱۴۵۰ , ۱۳۰۰ , ۱۱۵۰ C ° به طور مجزا تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند . آنالیز نمودارهای XRDنشان می دهد که اسـپینل MgAl2 O4 در دمای ۱۴۵۰ درجه سانتی گرادتشکیل می شود و در سنتز به روش سل ژل که سل محلولی همگن با درجه خ لوص بالا مـی باشـد ،ژل حاصل از سل در سه دمای۹۰۰ , ۸۰۰ , ۷۰۰ Cعملیات حرارتـی گردیـد . بـا آ نـالیز نمودارهـای XRD ملاحظـه گردیـد کـه اسـپینل , MgAl2 O4 در دمای ۹۰۰ درجه سانتی گرادتشکیل می شود . شواهدی وجود دارد که پودرهای سنتز شده در حد نانو می باشند