سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوشین لقمانی دوین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسن عباسی – عضو هیأتعلمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی احمدیان – عضو هیأتعلمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مولیبدنیت یکی از محصولات جانبی صنعت استخراج مس است که در مرحله تغلیظ کانه مس به عنوان محصول فرعی بدست میآید.این سولفید کانه اصلی مولیبدن است که از جمله فلزات کمیاب و ارزشمند به شمار میآید و کاربرهای زیادی در صنایع مختلف دارد. در این تحقیق تأثیر آهن بر سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور آهک مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا درصدهای مختلفی از پودر آهن (صفر تا ده درصد وزنی) به مخلوط پودری مولیبدنیت، آهک و گرافیت با نسبتهای مولی ۲:۲:۱ اضافه گردید. سپس نمونههای مخلوط با انجام فعالسازی مکانیکی در زمانهای مختلف، در شرایط غیرهمدما از طریق آنالیز حرارتی مورد مطالعه سینتیکی قرار گرفتند. تحلیل نتایج نشان داد که با ۵۰ ساعت فعالسازی مکانیکی، انرژی اکتیواسیون واکنش از حدود ۶۷/۰۸kcal.mol-1 برای نمونه بدون اهن به ۵۱/۱۳kcal.mol-1 برای نمونه حاوی ۷ درصد وزنی آهن کاهش مییابد.