سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
الهام رضائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آب و هواشناسی گرایش تغییرات دانشگاه پیامنور یزد مرکز مهریز
علیرضا دهقانپورفراشاه – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیامنور یزد
حمزه زمانی – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیامنور یزد

چکیده:
خشکسالی پدیده ای است که هر چند سال یکبار و در نتیجه کاهش میزان بارندگی در نقاط مختلف جهان به وقوع می پیوندد. شهرستان ممسنی یکی از شهرستانهای استان فارس می باشد که جزء مناطق خشک و نیمه خشک کشور محسوب می شود. بر این اساس پژوهش حاضر تلاش کرده است که تأثیر خشکسالی را بر آبهای زیرزمینی در این شهرستان آزمون نماید. در این پژوهش داده های آب و هواشناسی بارش سازمان آب منطقه ای استان فارس مورد بررسی قرار گرفته و سپس روشهای اجرایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS بهترین تابع توزیع احتمال برای داده های بارش تعیین گردید و اعتبار داده ها از سطح 9/ درصد بالاتر بود. همچنین برای انتخاب سالهای خشک و تر از شاخصهای SPI و DI در این نرم افزار استفاده شد و در نهایت به کمک SPSS، تجزیه و تحلیلهای مربوطه، ضرایب همبستگی و آزمون معناداری بارش و تراز آب چاههای پیزومتری محاسبه گردید و با استفاده از نرم افزار GIS نقشه های آن ترسیم گردید و با توجه به این تحلیل ها در پژوهش مورد نظر، به این نتیجه رسیدیم که همبستگی ضعیفی بین بارش و افت سطح آبهای زیرزمینی وجود دارد