سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمبین فاطمی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، تهران
ریاض خراط – دانشگاه صنعت نقت، دانشکده مهندسی نفت، تهران
محمد ضیغمی – دانشگاه صنعت نقت، دانشکده مهندسی نفت، اهواز

چکیده:

هدف از این مقاله امکان سنجی فرآیند احتراق درجا در مخزن نفت سنگ ین کربناته و شکافدار کوه موند می باشد. مدل شبیه ساز عدد ی آزما یش لوله احتراق مخزن کوه موند در این مقاله ارائه و صحت آن با مشاهدات آزما یشگاهی تصد یق شد . در ادامه مدل شکافدار آزمایش نیز طراحی و تاثیر وجود شبکه شکاف ها و خصو صیات هندسی آن نظیر جهت گیر ی شکاف ها، تعداد، مکان قرارگیر ی ، فاصله بین شکاف ها، گستردگی و میزان پیوستگی شکاف ها بر موفقیت یا عدم مو فقیت احتراق در جا، در حضور شبکه شکاف ها مطالعه گردید . نتا یج این پژوهش مؤید امکان پذ یر ی پروسه احتراق در
مخزن کوه موند و تأثیر تعیین کننده پارامترها ی هندسی شبکه شکاف بر میزان نفت قابل استحصال می باشد. مدل شبیه ساز معرفی شده در اینجا یک پیش نیاز جهت طراحی و انجام آزمایش احتراق در جا در یک مدل شکافدار لوله احتراق می باشد.