سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد منشی – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
ابراهیم کرمیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

نسوزهای دولوم یتی و من یزیتی به علت مقاومت مط لوب در برابر اثرات ش یمیایی سرباره قل یائی کنورتور، بهبود ک یفیت فولاد تولیدی از نظر فرآ یند فسفر زدائ ی وگوگرد زدائ ی و بطور کل ی درجه سرو یس ده ی بالا نسبت به سا یر مواد نسوز مصرف ی در صنایع فولاد ساز ی برتر ی دارند . در این میان نسوزها ی دولوم یتی به علت نسبت ق یمت به ع مر پا یین نسبت به سا یر
نسوزهای قل یایی از اهم یت بسزا یی برخوردار م ی باشند . عمده مشکل ا ین نوع نسوزها تما یل به ه یدراته شدن آنهام ی باشد که منجر به ازد یاد حجم و نها یتا تخر یب نسوز م ی گردد . یکی از روش ها ی کنترل ا ی ن مشکل تث بی ت دولوم ی ت با ا یجاد باندهای مستق یم ب ین ذرا ت م ی باشد . در این مقاله تاث یر پارامترها ئی همچون دانه بند ی و مواد افزودن ی بر ا یجاد باندها ی مستقیم مورد بحث قرار گرفته است . دولومیت معدن زفره پس از پخت در کوره دوار بصورت چهاردانه بند ی در آمده و با مواد افزودنی مختل ف نظ یر پودر ز یر کن،اکس ید ت یتانیم، آلوم ینا، کرومیت، اس ید بور یک ،تالک و همات یت به مقاد یر ۱-۳ درصد مخلوط گردیده و به کمک درصد اندک ی چسب رز ین فنل ی و واکس ( پارافین جامد ) و روغن ه یدرولیک با آماده ساز ی لازم در قالب استوانه ا ی ۵۰×۵۰ م یلی متر توسط فشار استات یکی ۱۲۰۰ کلیو گرم بر سانت ی متر مربع شکل گرفته و در سه دما ی ۱۴۰۰ و ۱۵۰۰ و ۱۶۰۰ درجه سانت یگراد ز ینتر شده و خواص ی نظ یر درصد تخلخل، وزن مخصوص، استحکام فشار ی سرد و درصد ه یدراته شدن اندازه گ یری شده و شرا یط ایجاد پ یوند مستق یم ب ین ذرات دولوم ی ت ز ی ر م یکروسکوپ الکترون ی
روبشی مورد بررس ی قرار گرفته است . با بررس ی نتا یج آزما ی شات، بطورکل ی استفاده از ماده معدن ی کروم ی ت با ۱-۳ درصد وزنی ودولوم یت با دانه بند ی محتو ی %۲۰ ذرات م یکرونیزه -۱۲۵) م یکرون ) و آلوم ینا با ۴ درصد وزن ی و دولوم ی ت بادانه بندی محتو ی %۲۰ ذرات م یکرونیزه و همات یت با ۱ درصد وزن ی ودولوم یت بادانه بند ی محتو ی %۱۰ ذرات م یکرونی زه و زینتر در دمای بالاتر از ۱۶۰۰ درجه سانتیگراد پیشنهاد می گردد .