سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدظفراله کلانتری – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان
مریم حسنوند – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان
احمد مشاعی – پژوهشکده فیزیک ، پژوهشگاه دانشهای بنیادی ، تهران
رضا رضایی نصیرآباد –

چکیده:

در این مقاله تحول زمانی حباب های آوادرخش تک حبابی از گاز آرگون را در دماهای مختلف سیال شبیه سازی و مورد بررسی قرار داده ایم . شدت تابش، شـعاع و دمای گاز درون حباب برای سه دمای مختلف که برای آن ها نتایج آزمایشگاهی وجود دارد محاسبه شده است . همچنین شدت تابشهای نا شی از فرایندهای باز ترکیب تابشی، تابش ترمزی الکترون – اتم و الکترون – یون در هر دما به طور جداگانه محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده است . شبیه سـازی بـر اسـاس مـدل هیدروشـیمیایی انجام شده است که با دادههای تجربی توافق خوبی نشان می دهد . دیاگرام فاز نیز در دماهای مخت لف رسم و مقایسه شده اند . محاسبات ما نشان می دهـد کـه شـدت تابش آوادرخش با افزایش دمای سیال کاهش می یابد و مهمترین مکانیزم تولید تابش در آوادرخش، بازترکیب تابشی است