سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم قاسمی – دانشگاه علم وصنعت ایران، پژوهشکده صنایع رنگ ایران
علیرضا میرحبیبی – دانشگاه علم وصنعت ایران
محمد ادریسی – دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

در این تحق یق تلاش گرد یده است تا خواص رئولوژ ی یک نوع نانوفروسیال بر پایه مگنتیت که با استفاده از روش همرسوبی سنتز و ذرات آن توسط سورفکتانت پوشش داده شده بود، در حضور م ی دان مغناط ی سی اندازه گیری و تاثیر پارامتر دما بر و یسکوزیته، تنش برش ی و اثر مگنتو و یسکوز مو رد بررس ی قرار گ یرد . برای اندازه گ یری خواص سیالیت از دستگاه رئومتر، برای شناسایی فاز از تکنیک XRD ، و برای بررسی اندازه و توزیع اندازه ذرات مغناطیسی ازتکنیک های TEM و HTEM استفاده شد . نتایج بررسی فازی نشان داد که ذرات حاصل از واکنش همرسوب ی از دو فاز مگنتیت و مگهمیت تشک یل شده اند همچنین بررسی های TEM و HTEM نشان داد که ذرات مغناطیسی فروسیال دارا ی متوسط اندازه حدود nm6/10 م ی باشند و از نظر شکل، عمدتا گوشه دار و تا حدودی کشیده هستند . همچنین مشخص گرد ید که این سیال از الگوی رفتار سیالیت شیرتینینگ بینگهام پیروی کرده و دارای حدتسلیمی در حدود pa20 است . اثر مگنتو ویسکوز در این فروسیال در حضور میدان مغناطیسی کاملا مشهود بود و مشخص شد که این اثر تا حد قابل توجهی با افزایش دما کاهش می یابد . مشخص شد که علاوه بر اثر مگنتوویسکوز، ویسکوزیته، تنش برشی و حد تسلیم نیز با دما دچار تغییر می شود .