سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیما پیله وری – گروه پژوهش نسوز، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت
مهسا سعیدپور – گروه پژوهش نسوز، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت
علی صابری – گروه پژوهش نسوز، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت
حسین سرپولکی – گروه پژوهش نسوز، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

مقاومت به خوردگی و دیر گدازی بالای دیرگدازهای منیزیایی سبب گردیده است که این دیرگدازها به طور عمده در صنایع فولادسازی به کارگرفته شوند . از سوی دیگر به دلیل سیر تحولات رخ داده در تکنولوژی تولید و نصب دیرگدازهای منولیتیک به خصوص جرم های ریختنی دیرگداز ، اندیشه استفاده از جرم های ریختنی منیزیایی و بهره گیری از هر دو مزیت، خواص دیرگدازهای منیزیایی و جرم های ریختنی، ایجاد شده است . در میان سیستم های مختلفی که برای نوع اتصال جرم های ریختنی منیزیایی تعریف شده است، باند فورستریتی به دلیل دیرگدازی بالا و مقاومت در مقابل ترکیبات قلیایی مورد توجه قرار گرفت .
در تحقیق حاضر جرم ریختنی منیزیایی با باند فورستریتی ساخته شد . مطالعه تغییرات فازی و ریزساختاری به کمک SEM و XRD بر روی بدنه های پخته شده در دماهای ۱۶۰۰و ۱۴۰۰ ،۱۲۰۰درجه سانتیگراد و به مدت ۲ساعت مطابق با آزمایشات استاندارد صورت پذیرفت . نتایج نشان داد که در اثر واکنش منیزیا با میکروسیلیس، فاز فورستریت از حدود ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد تشکیل شد ه و به تدریج با مقدار آن افزایش می یابد