سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور رفیعی – دانشجوی دکترای دانشگاه علم و صنعت ایران عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب
حیدرعلی شایانفر – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

حرارت می تواند روی فعالیت تخلیه الکتریکی جزئی شینه های ژنراتور تأثیر داشته باشد . برای شینه سـالم ایـن تـأثیر در حد صفر ، برای بعضی از انواع عیوب مانند تورق عایق تـأثیر کاهنده و برای بعضی عیوب دیگر مانند تخریب رنگ هادی و نیمه هادی تأثیر افزاینده خواهد بود . برای بررسی این موضوع و امکان استفاده از این تأثیر برای تشخیص نوع عیوب ، در این تحقیق تخلیه الکتریکـی جزئـی شینه های واقعی یک هیدروژنراتور در دماهای مختلـف و بـا عیوب سطحی مختلف اندازه گیری و تحلیل شده است . برای ایجاد دماهای زیاد د ر شینه توسط یک ترانسـفورماتور جریـان زیاد HCT به آن جریـانی در حـد ۲۰۰۰ آمپـر تزریـق شـده است . پس از برطرف سازی عیوب نیـز مجـدداً انـدازه گیـری تخلیه جزئی صورت گرفته تا میزان اثر بخشی برطرف سـازی
عیوب نبز مورد بررسی قـرار گیـرد . تحلیـل پالسـهای تخلیـه جزئی روی توزیعهـای فـاز و دامنـه صـورت گرفتـه و بـرای تفکیک توزیعها از پلاریته پالسهای تخلیه استفاده شده است .