سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر بانی راد – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

چکیده:

هدف اصلی سرمایه گذاری شرکتهای توزیع نیروی برق کشور ای ران در ارتباط با دوره های آموزشی کوتاه مدت دستیابی به دانش تخصصی , افزایش سطح معلومات عمومی و ارتقاء سطح مهارت شغلی کارکنان به منظور افزایش کارآئی آنان بوده و افزایش سطح کارآئی کارکنان پیامد تغییرات اثر بخش در محیط کار را بوجود می آورد . برای تحقق هدف مذکو ر لازم است که مدیریت شرکتها از طریق پژوهش علمی به شیوه کاربردی به شناخت حقیقی از " اثر بخشی آموزشی " دست یافته و سپس راهکارهای مؤثر در جهت تداوم یا تجدید نظر در روشهای برنامه ریزی و اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی را در پیشاروی خود قرار دهد . هدف از ارائه مقاله حاضر ضمن بیان توصیفی مقوله های " آموزش " و " کارآئی " نشان دادن خلاصه نتایج حاصل از تحقیق "بررسی تأثیر
دوره های کوتاه مدت آموزشی بر کارآئی کارکنان صنعت برق از دیدگاه مدیران " در محیط پژوهش استان آذربایجانغربی بوده و آگاهی از این پژوهش میتواند برای شر کتهای توزیع انرژی الکتریکی کشور در جهت سیاست گذاری آموزش نیروی انسانی مفید و اثر بخش واقع گردد . نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که در محیط پژوهش " بین دوره های کوتاه مدت آموزشی و کارآئی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد " به عبارت دیگر با احتمال ۹۹ % میتوان گفت که از دیدگاه مدیران شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی دوره های کوتاه مدت آموزشی بر کارآئی کارکنان اثر بخش واقع گردیده است .