سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید نحوی – کارشناس تحقیقات برنج کشور
محمدرضا یزدانی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
حسین رحیم سروش – کارشناس موسسه تحقیات برنج کشور

چکیده:

درراستای استفاده بهینه از آب آبیاری بررسی دراین زمینه برروی برنج رقم خزر که سطحی معادل ٣٠ درصد از شالیزار های گیلان را بخود اختصاص داده انجام گرفت . این تحقیق با ٤ تیمار یعنی دورهای مختلف آبیاری ۸، ۵، ۲ و ۱۲ روزه و تکرار ۳ تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت به اجرا در آمد. ابعاد کرتها ۵ ضربدر ۳ متر، با دیواره بتونی به عمق ٥٠ سانتی مترو بافت خاک رسی سیلتی (Silty Clay) بوده فاصله نشاء ۲۵ ضربدر ۲۵ سانتی متر اعمال شد . آب آبیاری با لوله های پلی اتیلن از مخزن با پمپاژ به کرتها انتقال داده شد . میزان آب مصرفی در هربار ب ا کنتور اندازه گیری گردید . سطح برداشت ، ٦ متر مربع بود . تجزیه واریانس نشان داد که تیمارها از نظر صفات عملکرد دانه، تعداد دانه پر نشده و مقدار آب مصرفی اختلاف معنی دار در سطح یک درصد دارند ولی از نظر تعداد پنجه، وزن هزاردانه، تعداد دانه پر و جمعیت علفهای ه رز قبل از وجین اول و دوم اختلاف معنی دار ندارند . مقایسه میانگین تیمارها بر مبنای آزمون چنددامنه ای دانکن نشان داد که دور آبیاری دوروزه و ٥ روزه اختلاف معنی داری از نظر عملکرد تفکیک مجموع مربعات روی سطوح مختلف آبیاری برای صفت عملکرد و مقدار آب مصرفی نشان دا د که تنها جزء خطی رگرسیون معنی دار و دارای شیب منفی است . یعنی با افزایش فواصل آبیاری و کاهش مقدار آب مصرفی ، عملکرد نیز کاهش می یابد،البته میزان عملکرد بین دور آبیاری دوروزه و ٥ روزه اختلاف معنی دار نیست. نتیجه گیری کلی این که آبیاری با دور ٢ روزه و ٥ روز ه تفاوت معنی دار ندارند . بنابراین می توان برای صرفه جویی در مصرف آب با حفظ عملکرد نهایی دورآبیاری ٥ روزه را برای رقم خزر توصیه کرد . همچنین می توان با مدیریت صحیح آب از رقابت علفهای هرز سوروف و جگنها با برنج جلوگیری نمود.