سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم حسنی واریانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گروه قدرت و مدیریت انرژیتهران، ایران
آیلین اسدی نژاد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گروه قدرت و مدیریت انرژیتهران، ایران
سیدحسن حسینیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گروه قدرت و مدیریت انرژیتهران، ایران

چکیده:

ظهور تولید کنندگان انرژی الکتریکی به صورت مستقل(خصوصی) و تکنولوژ ی های جدید در طی دهه های گذشته منجر به ایجاد رقابت در بخش انرژی الکتریکی و توسعه این صنعت به شکل تجاری و در قالب یک بازار شده است . موفقیت انرژی باد در بازار برق تا حد زیادی به قوانین فنی واقتصادی بازار بستگی دارد . این مطالعه روش مناسبی برای تجارت انرژی باد در بازار برق را بیان می کند به طوریکه منجر به گسترش و توسعه آن گردد. بدین منظور قیمت بازار با حضور و بدون حضور انرژی باد تحت سناریوی مشخصی بررسی شده است . در این سناریو پیشنهاد قیمت تولید کنندگان و مصر ف کنندگان به صورت خطی فرض شده و با استفاده از داد ههای حقیقی سرعت باد در طی یک سال قیمت بازار برای تقاضای ثابت و خطی مورد بررسی قرار گرفته است . مطالعات نشان داد هنگامی که قیمت بازار ثابت و بدون در نظر گرفتن توان باد محاسبه شود ، علاوه بر سود ب یشتر برای تولید کنندگان سنتی و تولید کنندگان توان باد ، امنیت بازار نیز افزایش می یابد. جنب ههای دیگر توان باد در بازار برق ، از قبیل پیشگیری از ایجاد قطب در بازار نیز در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.