سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین صفاری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
محمد لطف اللهی – دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

ازت یکی از عناصر غذائی برای رشد گیاه می باشد . تولید محصولات زراعی به مقدار زیادی تحت تاثیر کاربرد این عنصر قرار می گیرد بنابراین حاصلخیزی خاک و نیتروژن خاک تقریبا مترادف همدیگر هستند کودهای ازته نقش اساسی در افزایش عملکرد و همچنین بالا بردن کیفیت دانه گندم ایفا می کنند . Copper و ۱۹۹۰ Blakeny با پاشیدن اوره ، افزایش ۲/۹ درصد را در پروتئین دانه گندم مشاهده کردند . لطف الهی و ملکوتی ) ) ۱۳۸۰ مشاهده نمودند که محلولپاشی گندم با کود ازته همزمان با کاربرد سم فنیتریتیون درصد پروتئین را در مقایسه با شاهد ) محلولپاشی با سم و بدون کود ازته ) به طور معنی داری افزایش داد و بهترین نتیجه از کاربرد ۸ کیلوگرم اوره در هکتار به دست آمد . این تحقیق به منظور بررسی روش محلول پاشی کود ازته در مراحل مختلف رشد گندم و تأثیر آن بر عملکرد کمی و کیفی دانه گندم اجرا شده است