سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رقیه رضوی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی
حیدر طایفه رضایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی

چکیده:

استفاده از روش های مدرن آبیاری امکان صرفه جویی در مصرف آب را به ما می دهد، چرا که کشور ما در منطقۀ خشک و نیمه خشک قرار گرفته و ضروری است که در مصرف آب کشاورزی صرفه جویی شده و از اتلاف آن جلوگیری گردد . به منظور تعیین آب مصرفی درختان زردآلو، آزم ایشی در قالب سه بلوک کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقاتی کهریز ارومیه ازسال ۱۳۷۶ به مدت ۵ سال اجرا شده است . دو فاکتور مورد بررسی در این طرح عبارت از مقدار آب آبیاری در سه سطح ۵۵، ۷۵ و ۱۱۰ درصد تبخیر تجمعی از تشتک کلاسA و روش های آبیاری شامل سه روش میکروجت، قطره ای و بابلر بودند. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل آماری بر روی ارقام عملکرد وزنی تیمارهای آزمایشی، اثر تیمار روش آبیاری در سطح ۱% معنی دار بوده بطوریکه تیمار روش آبیاری بابلر دارای بیشترین عملکرد نسبت به سایر تیمارها بوده و در گروه بندی تیمارها در سطح ۱% روش بابلر در گروهAو سایر روش ها در گروه B قرار گرفته اند . اثر مقدار آب آبیاری در سطح ۱% معنی دار بوده و تیمار با مقدار آب ۷۵ % تبخیر ازتشتک کلاسAدارای عملکرد بالاتری نسبت به سایر تیمارها می باشد . در گروه بندی تیمارها در سطح ۱%تیمارهای ۷۵ % و ۱۱۰ % تبخیر از تشتک کلاسA و تیمار ۵۵ % در گروه B قرار گرفته اند . حداکثر عملکردبه مقدار ۲۹۵۹ کیلوگرم در هکتار از تیمار روش آبیاری بابلر با مقدار مصرف آب ۷۵ % تبخیر از تشتک کلاسAحاصل شده است. از نظر کارآئی مصرف آب نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که کلیه اثرات اصلی و متقابل مربوط به تیمارهای روش آبیاری و مقدار آبیاری در سطح ۱% معنی دار بوده بطوریکه روش آبیاری بابلر دارای کارآئی مصرف آب بالاتری نسبت به سایر روش ها می باشد و در گروه بندی تیمارها در گروه A قرار گرفته و سایر تیمارها در گروهB می باشند . بطور کلی نتا یج آزمایش برتری روش آبیاری بابلر را دردرختان زردآلو و همچنین مقدار مصرف آب ۷۵ % تبخیر از تشتک کلاسAنشان می دهد که تیمار فوق دارای آب مصرفی ۶۳۶۰ متر مکعب در هکتار و کارآئی مصرف آب آن ۰/۴۷کیلوگرم بر متر مکعب بودهاست. براساس نتایج این آزمایش مقدار آب آبی اری مورد توصیه برای درختان زردآلو ۷۵ % تبخیر تجمعی تحت سیستم آبیاری بابلر می باشد.