سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا فرهمند – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه تهران
حسین فرداد – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه تهران
عبدالمجید لیاقت – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تهران
عبدالکریم کاشی – استاد گروه باغبانی دانشگاه تهران

چکیده:

گوجه فرنگی زراعی ، یکی از محصولاتی است که به تازگی به لیست محصولات غذائی مهم جهان اضافه شده و در طی قرن گذشته با تولید سالانة حدود ٥٠ میلیون تن ، یکی از محبوبترین سبزیها محسوب می گردد . با توجه به محدودیت منابع آب و همچنین اهمیت مسائل محیط زیست ، مصرف آب و کود ازت در این محصول باید بهینه گردد . این پژوهش به منظور بررسی تأثیر تیمارهای آبیاری به میزان ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصد نیاز آبی و مقادیر ، مختلف نیتروژن به میزان ۶۰، ۱۲۰ و ۱۸۰کیلوگرم در هکتار و بر همکنش آنها بر عملکرد و بازده مصرف آب گوجه ،
فرنگی رقم ارلی اوربانا در سال ١٣٨٢ انجام گرفت .پژوهش در مزرعه تحقیقاتی گروه آبیاری و آبادانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ( منطقه نیمه خشک ) در یک حاق لوم أرسی و در طرح کرت های خردشده با سه تکرار ( تیمارهای آبیاری به عنوان کرت های اصلی و مقادیر نیتروژن به عنوان کرت های فرعی ) انجام شد . نتایج تجزیه آماری نشان داد که میزان آب آبیاری و مقادیر مختلف نیتروژن و همچنین تأثیر متقاب ل آنها بر عملکرد محصول و بازده مصرف آب (WUE) در سطح یک درصد معنی دار بوده است . حداکثر عملکرد محصول و حداکثر بازده مصرف آب در تیمار ۱۰۰ % نیاز آبی ( آبیاری کامل ) با ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد . علاوه بر این مشاهده شد که باکاهش مصرف آب به میزان ۲۰%، ۴۰% و ۶۰% نیاز آبی، عملکرد محصول۰۴، ۲۴%، ۵۷/۱۳% و ۷۴/۱۰% کاهش می یابد.