سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

معروف سی و سه مرده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد و دانشگاه کردستان
عادل سی و سه مرده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد و دانشگاه کردستان

چکیده:

با توجه به کشت وسیع گندم در استان کردستان ( بویژه در شرق استان ) و کمبود منابع آبی شرق استان، لـذا ارائـه راهکارهـای کـاربردی در زمینـه استفاده بهینه از آب در گند مزارهای استان و اعمال کم آبیاری مـی توانـد تأثیر بسزایی در افزایش تولید گندم منطقه داشته باشد، در این راستا یکی از اهداف اصلی این تحقیق بررسی اثر تیمارهای مختلف رژیم آبیاری بـر روی میزان عملکرد گندم ( رقم الوند ) می باشد . مطالعات نشان داده است که مرحله گلدهی به عنوان حساسـترین مرحلـه به کمبود رطوبت خاک گزارش شده است . که در آن گرده افشانی و لقـاح به شدت تحت ت أثیر تنش خشـکی قـرار گرفتـه بـه نحـوی کـه کـاهش عملکرد چشمگیر و به حدی است که با انجام آبیـاری در مراحـل بعـدی قابل جبران نیست (۵) یزدانی (۱۳۷۰) پـس از بررسـی ارقـام گنـدم بـه کمبود آب در مراحل مختلف رشد، مشاهده نمود که بـا حـذف آبیـاری در مرحله شیری شدن دانه کاهش محصـول کمتـر خواهـد بـود (۴) نتـایج تحقیقات حذف آبیاری در مراحل مختلف رشد در اصفهان نشان می دهـد که حذف آبیاری در مرحله رسـیدن دانـه کمتـرین و در مرحلـه گلـدهی بیشترین کاهش محصول را به دنبال داشـته اسـت (۲) همچنـین نتـایج نشان می دهد که انجام یک یا دو نوبت آبیاری در مراحل خوشـه رفـتن و شیری شدن دانه سبب افزایش چشمگیر محصول دانه می گردد (۱) حال آنکه نتایج تحقیقا ت صورت گرفته در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز نشان می دهد که بین تیمارهای مختلف رژیم آبیاری که در چهار سطح آبیاری صورت گرفته است اختلاف معنـی داری وجود ندارد (۳).