سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدرضا حسینی زیدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر ضیائی موید – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق رفتار سیلان داغ آلیاژTi-6Al-4V ELI در سه ریز ساختاراولیه۱-هم محور با اندازه دانه ۸-۷ میکرومتر۲-هم محور با اندازه دانه ۵-۴میکرومتر ۳- لایه ای با اندازه متوسط کولونی های ۹ میکرومترمورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آزمایش کشش داغ در دو دمای ۸۵۰ و ۹۰۰ درجه سانتیگراد و چهار سرعت کرنش S-14-10*17/4 ،S-1 4-10*33/8 ،S-1 3-10*67/1 وS-1 3-10*17/4 انجام گرفت. انعطاف پذیری با افزایش سرعت کرنش کاهش می یابد. انعطاف پذیری ساختار هم محور بیشتر از ساختار لایه ای و به اندازه دانه وابسته است. با استفاده از مدل های کینتیکی انرژی اکتیواسیون سیلان داغ در مورد هر ریز ساختار بدست آمد. انرژی اکتیواسیون تغییر شکل داغ درمورد ساختارهای هم محور با اندازه دانه ۸-۷ میکرومتر، ۵-۴میکرومتر، ساختار لایه ای با اندازه متوسط کولونی های ۹ میکرومتر به ترتیب KJ/mol 405، KJ/mol 125 و KJ/mol 480 بدست آمد. با مقایسه این مقادیر و با انرژی اکتیواسیون نفوذ خودی عنصر در زمینه دو فازی β-α ، KJ/mol 150، مشخص گردید که درساختار هم محور دانه درشت و ساختار لایه ای همزمان چند مکانیزم تغییر شکل فعال می باشد(مکانیزم های حرارتی به کمک نفوذ و مکانیزم های حرارتی به کمک تنش) و مشخص گردید که در ساختار هم محور دانه ریز تنها مکانیزم حرارتی نفوذ فعال می باشد