سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
حسین بخشی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، گروه حسابداری، علی آباد کتول، ایران
پرویز سعیدی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، گروه حسابداری، علی آباد کتول، ایران
فاطمه هراتی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه حسابداری، شاهرود، ایران
محمدحسین پاکساز – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه حسابداری، شاهرود، ایران

چکیده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر ریسک مالی و عملیاتی بر مخاطرات مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور نمونه ای متشکل از ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۵ ساله ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ قرار گرفته است. برای بررسی فرضیه ها از آزمون رگرسیون خطی ساده و چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که شرکت هایی که ریسک عملیاتی بالاتری دارند، ریسک مالیاتی بالاتری دارند. همجنین شرکتهایی که ریسک مالی بالاتری دارند، ریسک مالیاتی بالاتری دارند. بعلاوه ضرایب رگرسیونی مدل کلی برازش شده نشان می دهد در بین ضرایب رگرسیونی متغیرها، متغیرهای اندازه شرکت و کیفیت سود دارای تأثیر مثبت ولی ضرایب متغیرهای نوع اظهار نظر حسابرس و ریسک مالی دارای تأثیر منفی بر ریسک مالیاتی می باشند.