سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد رحیمی – کارشناس ارشد بخش سازه، گروه شناورهای اثر سطحی شیراز
ایرج رجبی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، گروه شناورهای اثر سطحی شیراز

چکیده:

در ساختارهای ساندویچی معمولاً لازم است تا هسته برای تسهیل در انتقال بارهای مترکز با استفاده از اینزرتهای ۱ دارای استحکام بالا تقویت شود . محل جدایش بین هسته اصلی و هسته سخت اطراف اینزرت یک ناحی ه بالقوه ضعیف در ساندویچ ایجاد م یکند. در این مقاله، این مقطع از ساختار ساندویچی با استفاده از آنالیزهای اجزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن با داده های حاصل از آزمایش مقایسه شده است. علاوه براین، پارامترهای مربوط به شکل جدایش هسته با استفاده از آنالیز اجزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام آنالیزها از نر مافزار اجزاء محدود پترن/ نسترن ۲ استفاده شده است. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که در محل جدایش هسته سخت اینزرت شده و هسته اصلی در روکشها خمش نقطه ای رخ می دهد و آنالیزها بیانگر این است که تنشهای هسته در نزدیکی محل جدایش هسته ها، افزایش زیادی م ی یابند . بکمک نتایج حاصل از این مقاله می توان خمش موضعی در روکش ها را کم نمود و با تغییر زاویه انتهایی محل جدایش هسته ها یا انتخاب منحنی مناسب برای محل جدایش هسته ها، محل ایجاد تنشها در هسته را به دلخواه تعیین و کنترل نمود.